Organizace

Pro rok 2018 otevíráme tyto obory:

klavír, cembalo, zpěv, housle, viola, violoncello, komorní hra, improvizace, klasický a moderní tanec

v termínu:

Výuka probíhá v prostorách ZUŠ Zábřeh, Školská 9, která je hlavním pořadatelem kurzů, a na zámku Skalička.

V budově ZUŠ i na zámku Skalička je účastníkům k dispozici drobné občerstvení.

Sedmidenní program nabízí koncerty předních sólistů i komorních souborů z ČR i zahraničí, koncert lektorů, odborné přednášky z oblasti interpretace uměleckého díla, otevřené workshopy, koncerty účastníků kurzů, společenský večer.

HUDEBNÍ OBOR

Program kurzů pro aktivní účastníky v hudebním oboru zahrnuje 4 individuální lekce u předem zvoleného lektora v délce 45 minut. Lekce probíhají formou workshopu, kterému mohou být přítomni další studenti, pedagogové či pasivní účastníci.

Lektor hudebního oboru hry na nástroj se věnuje studentům na základě předem stanoveného rozvrhu, podílí se na interpretaci zvolené skladby, napomáhá k vhodnému uchopení a nastudování skladby, nabízí nový pohled nebo další možnosti práce s hudebním materiálem. Každý aktivní účastník má rovněž zajištěny 4 cvičné hodiny před vlastní lekcí, další cvičné hodiny volí podle potřeby a kapacitních možností organizátora kurzů.

Výuka improvizace bude probíhat formou společné tvůrčí dílny (workshopu), kde budou studenti ve dvouhodinových blocích tvořit hudbu ke krátkým filmovým klipům. Lektorka představí frekventantům různorodou nabídku filmů a potom společně (v malých skupinkách nebo sólově) vytvoří hudební podklady – improvizace.
Členění účastníků podle věku: mladší (8 – 12 let), starší (13 – 18 let). Pokud bude zájemců méně, bude 1 společná skupina.
Výuka bude probíhat od pondělí do čtvrtku, závěrečný koncert je plánován na pátek v odpoledních hodinách.

Pěvecké hodiny Maestra Carangela probíhají formou otevřeného workshopu bez pevně stanoveného rozvrhu s tím, že se pedagog průběžně věnuje všem studentům a reaguje na jejich aktuální otázky a podněty. Do třídy Maestra Carangela je možno přijmout pouze 12 zájemců.

Na závěr studijního pobytu mají frekventanti kurzů možnost prezentovat výsledky intenzivní přípravy na veřejném koncertě, z kterého bude pořízen videozáznam.

Pasivní účastníci navštěvují vybrané workshopy dle vlastního zájmu a preferencí, mají volný přístup na všechny akce, které kurzy nabízejí. Vítané jsou postřehy a dotazy během lekcí.

TANEČNÍ OBOR

V tanečním oboru budou lekce rozděleny do bloků (2×45 minut) a zájemci budou vybírat ze čtyř modulů: klasického nebo moderního tance, taneční improvizace a floor-worku. Každý modul má svá specifika. V klasickém tanci bude těžištěm výuky trénink u tyče a na volnosti, nácvik a upevnění jednoduchých vazeb a skokové vazby s piruetami. V lekcích moderního tance budou studenti stavět krátké etudy s vazbami do hudby (korepetice či zvuková nahrávka). Improvizace je postavena na úzkém spojení s klavíristou a využívá prostor především v přízemních polohách. Ve stylu tance floor-work se taneční pohyb provádí na podlaze. Je to změna vztahu těla s gravitací a vyžaduje, aby tanečníci navazovali mezi vyššími a nižšími úrovněmi (vstup a výstup z podlahy). Tyto vlastnosti jsou stěžejní pro používání podlahové práce v choreografii a také ovlivňují její roli v technických třídách. Provádění kontaktních pohybů na zemi vyžaduje pružnost, uvolněné tělo a pozornost věnovanou kinetické zpětné vazbě poskytované z podlahy. Podlahová krytina je značně používána v moderním tanci, zejména Grahamově technice a Hawkinsově technice stejně jako v breakdancingu.

Lekce jsou otevřeny pro zájemce od 12 let.

Jedné taneční lekce se může zúčastnit maximálně 12 studentů.