Podmínky kurzů

Souhlas s pořízením a použitím písemností osobní povahy, podobizen, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníka nebo jeho projevů osobní povahy

Účastník (jeho zákonný zástupce) přihlášený k účasti na Mezinárodních interpretačních kurzech Zábřeh souhlasí v souladu s § 84 - 90 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, s pořizováním a použitím písemností osobní povahy, podobizen, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů, týkajících se uvedeného účastníka nebo jeho projevů osobní povahy pro potřeby Mezinárodních interpretačních kurzů Zábřeh, zejména pro jejich prezentaci a propagaci, informování o aktivitách a pro potřebu poskytování ostatním účastníkům (jedná se např. o CD/DVD nosiče - záznamy z lekcí, koncertů, doprovodného programu). Výše uvedený souhlas poskytuje na dobu časově neomezenou, pokud nedošlo k odvolání souhlasu. Odvolání tohoto souhlasu musí být písemné a doručené na adresu správce. V případě, že výše uvedené dokumenty a výstupy jsou osobními údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasí s jejich shromažďováním a zpracováním ke shora uvedeným účelům, po dobu uvedenou v předchozím odstavci.